DISCLAIMER

The use of this website (www.henkschiffmacher-art.com) is below Terms of use apply. By using this website, you are deemed to have taken note of the terms of use and have accepted them.

Use of information

Luc Gerrits Business Management always strives for correct and up-to-date information on this website to offer. Although this information has been compiled with the utmost care, Luc Gerrits Business Management is not in favor of the completeness, accuracy or actuality of the information. The legal information on the website is of a general nature and cannot be considered a replacement of legal advice.

No rights can be derived from the information. Luc Gerrits Business Management accepts no liability for damages resulting from the use of the Information or the website, nor for the improper functioning of the website. Based on sending and receiving information via the website or via email cannot a relationship between Luc Gerrits Business Management and the user of the website originated.

E-mail

Luc Gerrits Business Management does not guarantee that e-mails sent to it will be in time received or processed because timely receipt of e-mails cannot be guaranteed. Also the Email traffic safety cannot be fully guaranteed by the associated

Security risks. Without encryption or password protection by email with Luc Gerrits Business Management, you accept this risk.

Hyperlinks

This website may contain hyperlinks to third party websites. Luc Gerrits Business Management does not affect third party websites and is not responsible for the availability or content thereof. Luc Gerrits Business Management therefore does not accept liability for damage resulting from the use of third party websites.

Intellectual property rights

All publications and expressions of Luc Gerrits Business Management are protected by Copyright and other intellectual property rights. Except for personal and not Commercial use, does not matter from these publications and expressions in any way whatsoever reproduced, copied or otherwise disclosed without Luc Gerrits Business Management has given prior written permission.

DOWNLOAD THE DISCLAIMER

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.henkschiffmacher-art.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Luc Gerrits Business Management streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Luc Gerrits Business Management niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Luc Gerrits Business Management aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Luc Gerrits Business Management en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Luc Gerrits Business Management garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Luc Gerrits Business Management te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Luc Gerrits Business Management heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Luc Gerrits Business Management aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Luc Gerrits Business Management zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Luc Gerrits Business Management daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Download de Disclaimer